Literárně – dramatický obor

Studium literárně-dramatického oboru je zaměřeno na rozvíjení a osvojování schopností, dovedností a znalostí velmi úzce spjatých se slovesným a divadelním uměním. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. Na prvním místě stojí práce s hlasem, tělem, mimikou, gesty, výrazem a rytmem. Následuje hra v roli, práce s postavou, příběhem, inscenování dramatických a prozaických textů, recitace a interpretace textu, umělecký přednes, a konečně samotná divadelní tvorba. Součástí výuky jsou rovněž hodiny věnované historickým základům dramatického a slovesného umění.
Žáci i učitelé literárně-dramatického oboru prezentují výsledky své práce při mnoha kulturních událostech, jakými jsou např. vernisáže, koncerty, recitační vystoupení, tematické večery nebo samostatná divadelní představení.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (dle vyhlášky 71/2005 Sb.)

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Termín konání talentových zkoušek zveřejní škola nejpozději 14 dnů před jejich konáním.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let a prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let. Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Průběh studia:
Přípravné studium
1 - 2 roky
pro děti od 5 let
I. stupeň
7 let
pro žáky od 7 let
II. stupeň
4 roky
pro žáky od 14 let
Studium pro dospělé
4 roky