Výtvarný obor

Prostřednictvím pozorování a objevování okolního světa se žáci učí poznávat a smysluplně používat výtvarný jazyk. Klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie a nenásilným, individuálním přístupem podporujeme přirozené výtvarné nadání jednotlivých žáků podle jejich osobnosti.
V hodinách přípravné výtvarné výchovy se děti seznamují se základními klasickými technikami formou hry vycházející z dětské tvůrčí radosti a touhy experimentovat s barvou, linií, plochou a tvarem. Žáci mají během celého studia možnost postupně se seznámit se všemi hlavními výtvarnými disciplínami. Především je to kresba, malba, grafika, modelování, keramika a objektová tvorba. Součástí výuky je také výtvarná kultura.
Žáci vystavují své práce v zajímavých prostorách a zúčastňují se nejrůznějších regionálních, celorepublikových i zahraničních uměleckých soutěží. Výtvarný obor úzce spolupracuje s ostatními uměleckými obory na společných projektech (např. kulisy a rekvizity pro divadelní představení, návrhy a tvorba kostýmů, výstavy na koncertech hudebního oboru a další).

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (dle vyhlášky 71/2005 Sb.)

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Termín konání talentových zkoušek zveřejní škola nejpozději 14 dnů před jejich konáním.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let a prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let. Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Průběh studia:
Přípravné studium
1 - 2 roky
pro děti od 5 let
I. stupeň
7 let
pro žáky od 7 let
II. stupeň
4 roky
pro žáky od 14 let
Studium pro dospělé
4 roky