Obory

Hudební obor

Hudební obor je určen dětem a žákům s výrazným hudebním nadáním a předpoklady. V hodinách nástrojové výuky či zpěvu se učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje a seznamují se s jeho hodnotnou literaturou tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření uměleckých myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb i k vlastním improvizacím.
Hudební obor
Výtvarný obor

Výtvarný obor

Prostřednictvím pozorování a objevování okolního světa se žáci učí poznávat a smysluplně používat výtvarný jazyk. Klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie a nenásilným, individuálním přístupem podporujeme přirozené výtvarné nadání jednotlivých žáků podle jejich osobnosti.

Literárně-dramatický obor

Studium literárně-dramatického oboru je zaměřeno na rozvíjení a osvojování schopností, dovedností a znalostí velmi úzce spjatých se slovesným a divadelním uměním. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry.
Literárně-dramaticky obor