Zveřejňování informací

Zveřejňování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

Ředitel školy rozhoduje v záležitostech, uvedených v § 164 a § 165, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Pracovníci, určení k poskytování informací:

Marie Swiderová – ekonomka školy
Vlasta Matonogová – zástupce statutárního orgánu

Kontakt:

Telefon: 596 546 318
E-mail: skola@zusrychvald.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, stanovený zákonem č.106/1999 sb.

Žádosti přijímají a vyřizují pověřené pracovnice školy. Žádost se podává ústně nebo písemně. Ústní žádosti se vyřizují neprodleně, písemné žádosti v termínu, stanoveném v § 14, odst.3 zákona č. 106/1999 Sb. Písemné vyřízení žádosti se provádí jen u žádostí, přijatých v písemné formě a doručuje se do vlastních rukou žadatele. Nebudou poskytnuty informace, které v souladu s § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona č. 106/1999 nesmí ředitel školy poskytnout. Evidence písemných žádostí o poskytnutí informací se vede v knize evidence písemných žádostí o poskytnutí informace, která je uložena na sekretariátu školy. Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Možnosti odvolání proti odmítnutí poskytnutí informace

Odvolání lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitelky školy do 15 dnů od dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy ve středu od 8.00 – 15.00 hodin.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořízení jedné stránky kopie formátu A4……3,- Kč
Za každých 15 minut vyhledávání informace……50,- Kč
Poštovné dle skutečných nákladů
Ústní informace poskytujeme zdarma
Výroční zpráva za minulý kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, výroční zpráva o činnosti školy, výroční zpráva o hospodaření školy a zřizovací listina jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.
Výroční zpráva o činnosti školy je zveřejněna na těchto stránkách v sekci „dokumenty“.
Mgr. Radim Plšek
ředitel školy